تماس با قطب علمی تحلیل فضایی مخاطرات طبیعی

نشانی :

  •        تهران – خیابان شهید مفتح نرسیده به انقلاب – پلاك 49 – دانشکده علوم جغرافیایی - قطب علمی تحلیل فضایی مخاطرات محیطی كدپستی 14911-15719

شماره تماس:02188829359

پست الکترونیکی: cesaeh@khu.ac.ir