اعضای اصلی قطب اعضای اصلی قطب

 

 
نام
نام خانوادگی
مدرک تحصیلی
رشته تحصیلی
مرتبه علمی

         رزومه

بهلول
دکتری تخصصی
جغرافیا، اقلیم شناسی
استاد
cv
 
حسن
دکتری تخصصی
جغرافیا، برنامه ریزی روستایی
استاد
cv
cv
 
زهرا
دکتری تخصصی
جغرافیا،اقلیم شناسی
استاد
cv
 
سیمین
تولایی
دکتری تخصصی
جغرافیا،برنامه ریزی شهری
استاد
cv
 
عزت اله
دکتری تخصصی
جغرافیا، ژئومورفولوژی
دانشیار
cv
 
پرویز
دکتری تخصصی
سنجش از دور
دانشیار
cv
محمد
دکتری تخصصی
جغرافیا، اقلیم شناسی
دانشیار
cv
 
cv
 
cv
 
  وحید 
  ریاحی 
  دکتری تخصصی 
  برنامه ریزی روستایی 
 دانشیار 
cv
 
  محسن 
 رضایی 
 دکتری تخصصی 
 زمین شناسی 
 دانشیار 
 cv
 
  مهدی 
 زارع
 دکتری تخصصی 
 زلزله شناسی 
 دانشیار 
 cv
 
  فرهاد 
 عزیزپور 
 دکتری تخصصی 
 برنامه ریزی روستایی 
 دانشیار 
 cv
 امیر
 کرم 
 دکتری تخصصی
 ژئومورفولوژی
 دانشیار 
 cv