اعضای اصلی قطب اعضای اصلی قطب

 
نام
نام خانوادگی
مدرک تحصیلی
رشته تحصیلی
مرتبه علمی
بهلول
دکتری تخصصی
جغرافیا، اقلیم شناسی
استاد
حسن
دکتری تخصصی
جغرافیا، برنامه ریزی روستایی
استاد
زهرا
دکتری تخصصی
جغرافیا،اقلیم شناسی
استاد
سیمین
تولایی
دکتری تخصصی
جغرافیا،برنامه ریزی شهری
استاد
عزت اله
دکتری تخصصی
جغرافیا، ژئومورفولوژی
دانشیار
پرویز
دکتری تخصصی
سنجش از دور
دانشیار
محمد
دکتری تخصصی
جغرافیا، اقلیم شناسی
دانشیار