مدیریت قطب علمی تحلیل فضایی مخاطرات محیطی مدیریت قطب علمی تحلیل فضایی مخاطرات محیطی

مرتبه علمی:
 

استاد

آدرس:
  کرج – خیابان شهید بهشتی – میدان دانشگاه – دانشگاه خوارزمی
کد پستی 37551-31979
آدرس پست الکترونيک:
 

alijani@kh.ac.ir

bralijani@gmail.com