اعضای اجرایی اعضای اجرایی

 
نام و نام خانوادگی
محل خدمت
 
مهری اکبری
مدیر اجرایی قطب علمی تحلیل فضایی مخاطرات محیطی
 
 
فرهاد عزیز پور
مدیر اجرایی مجله تحلیل فضایی مخاطرات محیطی
معصومه كارخانه
کارشناس قطب و مسئول سايت
     غلام دولتی                  همکار اجرایی قطب