کارگاه های آموزشی و دوره های تخصصی کارگاه های آموزشی و دوره های تخصصی

  • خطر و ریسک زلزله در شهر تهران

برگزاری جلسه سخنرانی علمی دکتر مهدی زارع، استاد پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی

 
زلزله با موضوع خطر و ریسک زلزله در شهر تهران، در تاریخ 18 آذر 1393 در قطب علمی تحلیل فضایی مخاطرات محیطی

 

  • نقش کلیدی داده های سنجش از دور حرارتی در مطالعه گرمایش جهانی و تغییر اقلیم

جلسه سخنرانی علمی، آقای دکتر علوی‌پناه، استاد برجسته سنجش از دور و GIS دانشگاه تهران تحت عنوان"نقش کلیدی داده‌های سنجش از دور حرارتی در مطالعه گرمایش جهانی و تغییر اقلیم" روز سه شنبه 27/9/1393 در دانشکده جغرافیا دانشگاه خوارزمی برگزار شد.

  • گارگاه آموزشی End Notes ارائه شده توسط دکتر طهماسبی در قطب علمی تحلیل مکانی مخاطرات محیطی