ورود به پنل کاربری
فهرست اعضای هیات علمی
#
نام
گروه
1
خانم گلناز فائزی
دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
گروه آموزشی مربیگری ورزشی
2
دکتر سید محمـود فاطمی عقدا
دانشکده علوم زمین
گروه آموزشی زمین شناسی کاربردی
3
دکتر مرتضی فتحی زاده
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه آموزشی فلسفه
4
دکتر محمدباقر فتحی
دانشکده فیزیک
گروه آموزشی حالت جامد
5
دکتر محمـدنقی فراهانی
دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
گروه آموزشی روانشناسی
6
دکتر حسن فرج زاده دهکردی
دانشکده علوم مالی
گروه آموزشی حسابداری
7
دکتر مجتبی فرخ
دانشکده مدیریت
گروه مدیریت عملیات و فناوری اطلاعات
8
طاهـره فروتن
دانشکده علوم زیستی
گروه آموزشی علوم جانوری
9
دکتر مجید فشاری
دانشکده اقتصاد
گروه آموزشی اقتصاد امور عمومی
10
دکتر حبیب اله فصیحی
دانشکده علوم جغرافیایی
گروه آموزشی جغرافیای انسانی
11
دکتر محسن فلاح زواره
دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی مهندسی عمران
12
غلامعـلی فلاح قهـرودی
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی
13
صـغری فلاحـتی
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه آموزشی زبان و ادبیات عربی
14
دکتر شیرین فولادی
دانشکده علوم ریاضی و کامپیوتر
گروه آموزشی ریاضی
15
توحید فیروزان سرنقی
دانشکده مدیریت
گروه آموزشی مدیریت بازرگانی
16
یحیی قائدی
دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
گروه آموزشی فلسفه تعلیم و تربیت
17
دکتر مهدی قائمی اصل
دانشکده اقتصاد
گروه آموزشی اقتصاد و بانکداری اسلامی
18
دکتر مهرداد قائمی
دانشکده شیمی
گروه آموزشی شیمی فیزیک
19
حامد قادرمزی
دانشکده علوم جغرافیایی
گروه آموزشی جغرافیای انسانی
20
دکتر زاهد قادری
دانشکده مدیریت
گروه آموزشی مدیریت بازرگانی
21
صلاح الدین قادری
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه آموزشی جامعه شناسی
22
آقای سید عبداله قاسم تبار کاشی کلا
دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
گروه آموزشی تکنولوژی آموزشی
23
پروفسور طاهـر قاسمی هنـری
دانشکده علوم ریاضی و کامپیوتر
گروه آموزشی ریاضی
24
مسلم قاسمی
دانشکده علوم جغرافیایی
گروه آموزشی جغرافیا و گردشگری
25
مرضیه قلاسی
دانشکده علوم زیستی
گروه آموزشی سلولی - مولکولی
26
دکتر وانیک قلی پور
دانشکده شیمی
گروه آموزشی شیمی تجزیه و کاربردی
27
پروفسور علی قنبری
دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی مهندسی عمران
28
دکتر عـزت الـه قنواتی
دانشکده علوم جغرافیایی
گروه آموزشی جغرافیای طبیعی
29
دکتر مجید قورچی بیگی
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
گروه آموزشی حقوق جزا
30
پروفسور فرخ قهرمانی نژاد
دانشکده علوم زیستی
گروه آموزشی علوم گیاهی
اولین
قبلی
1
...