قطب علمی تحلیل فضایی مخاطرات محیطی- صفحه نمایش
سخنرانی دکتر وهاب زاده در همایش دریاچه ارومیه چالشها و راهکارها

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۵/۹/۲۰ | 

   

نشانی مطلب در وبگاه قطب علمی تحلیل فضایی مخاطرات محیطی:
http://khu.ac.ir/find.php?item=47.6638.30314.fa
برگشت به اصل مطلب