قطب علمی تحلیل فضایی مخاطرات محیطی- صفحه نمایش
همایش ملی تغییر اقلیم و امنیت انرژی 2 آبان 96

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۶/۲۰ | 

همایش ملی تغییر اقلیم و امنیت انرژی 2 آبان 96

نشانی مطلب در وبگاه قطب علمی تحلیل فضایی مخاطرات محیطی:
http://khu.ac.ir/find.php?item=47.6638.38167.fa
برگشت به اصل مطلب